Informácie o ochrane osobných údajov

„Výherná veľkonočná jazda v Lidli“
(28. 02. 2022 – 17. 04. 2022)

Právne informácie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka 1160/B (ďalej „Usporiadateľ“), sa pri spracovaní osobných údajov účastníka súťaže riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Usporiadateľ zhromažďuje, spracúva a používa nasledovné osobné údaje účastníkov súťaže, a to za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže:

Osobné údaje účastníkov súťaže budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a odovzdaní výhry, ak z všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva zákonná povinnosť ich ďalej archivovať.

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou. Vaša účasť v súťaži sa považuje za uzavretie zmluvy.

Ak už nemáte záujem na účasti v súťaži, Vaše osobné údaje budú vymazané bezodkladne po tom, čo nás požiadate o ich zmazanie. Ďalšia účasť v súťaži bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na e-mailovú adresu: sutaz@lidl.sk alebo písomne poštou na adresu Usporiadateľa.

V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov Usporiadateľa, ktoré sú zverejnené na: https://www.lidl.sk/sk/Ochrana-osobnych-udajov.htm 

Spracovanie osobných údajov pri účasti prostredníctvom aplikácie Lidl Plus

V prípade, ak sa súťaže zúčastňujete prostredníctvom aplikácie Lidl Plus, ako jej registrovaný užívateľ, za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže bude informácia o Vašej účasti v súťaži priradená k Vášmu užívateľskému profilu v tejto aplikácii. Vaše osobné údaje budú použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže podľa vyššie uvedených podmienok a v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov aplikácie Lidl Plus, ktoré je dostupné tu:

https://www.lidl.sk/lidlplus/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov

Osobitné ustanovenia Cookies

Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Použitie týchto súborov považujeme za nevyhnutné v nadväznosti na pravidlá súťaže. 

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?

V súvislosti s realizáciou súťaže tieto webstránky používajú súbory cookies pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookies na Vašom zariadení aj bez Vášho súhlasu, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok.

Zoznam cookies

Typ

Názov

Účel

Expirácia

nevyhnutné

PHPSESSID

Obsahuje identifikátor aktuálnej Session

Návšteva (session)

Viac informácií o súboroch cookie môžete nájsť tu:https://www.lidl.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov-a-impressum/cookies-ustanovenia

Vaše práva ako dotknutej osoby a možnosti kontaktovania zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia a §21 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov máte právo požiadať o poskytnutie bezplatnej informácie o uložených osobných údajoch o Vašej osobe. Ak na to existujú právne dôvody, máte dodatočne právo na opravu (čl. 16 Nariadenia a § 22 Zákona o ochrane osobných údajov), vymazanie (čl. 17 Nariadenia a § 23 Zákona o ochrane osobných údajov) a obmedzenie spracovania (čl. 18 Nariadenia a § 24 Zákona o ochrane osobných údajov) Vašich osobných údajov.

Pokiaľ sa spracovanie osobných údajov uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Nariadenia a §13 ods. 1 e) alebo f) Zákona o ochrane osobných údajov, máte podľa čl. 21 Nariadenia a § 27 Zákona o ochrane osobných údajov právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov.

Pokiaľ namietate voči spracovaniu Vašich osobných údajov, nebude sa toto v budúcnosti vykonávať, iba ak by Usporiadateľ dokázal preukázať nevyhnutné oprávnené záujmy pre ďalšie spracovanie, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo ak preukáže potrebu spracovania osobných údajov pre uplatnenie právneho nároku.

Pokiaľ ste sami poskytli spracúvané osobné údaje, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia a § 26 Zákona o ochrane osobných údajov.

Ak sa spracovanie osobných údajov uskutočňuje na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia a § 16 Zákona o ochrane osobných údajov, môžete súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti doterajšieho spracovania.

Vo vyššie uvedených prípadoch, pri otvorených otázkach alebo v prípade sťažností sa, prosím, písomne alebo e-mailom obráťte na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ak by ste mali ďalšie otázky k získavaniu, spracovávaniu a používaniu Vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov:

Lidl Slovenská republika v.o.s.
Ochrana osobných údajov
Ružinovská 1E
821 02 Bratislava
E-mail: ochranaosobnychudajov@lidl.sk