Pravidlá súťaže
„Vyhrajte 4× auto Kia Niro Hybrid a 400× 300 Euro na nákup Lidli“

03.06.2019-30.06.2019
Slovenská republika

Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Vyhrajte 4× auto Kia Niro Hybrid a 400x 300 Euro na nákup Lidli (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom.

Organizátorom súťaže je spoločnosť:  

Lidl Slovenská republika, v.o.s., IČO 35 793 783, so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1160/B, Slovenská republika, konajúca spoločníkom, spoločnosťou Lidl Holding Slovenská republika, s. r. o., IČO: 35 790 563, so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 81548/B (ďalej len „organizátor“).

Partnerom súťaže je spoločnosť Visa Europe Limited. Visa Europe Limited je spoločnosť založená v štáte Delaware (Spojené štáty americké), konajúca prostredníctvom svojej pobočky v Londýne (číslo pobočky BR007632) s adresou 1 Sheldon Square, London W2 6TT (ďalej len „partner“).

Technickú podporu zabezpečuje spoločnosť Wiktor Leo Burnett, s.r.o, Leškova 5, 811 04 Bratislava.

I. Účastník súťaže:

 1. Účastníkom súťaže sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“), ktorá je majiteľom platobnej karty Visa alebo Visa Electron pre fyzickú osobu - nepodnikateľa, vystavenej na území Slovenskej republiky (tieto platobné karty ďalej označované tiež ako „karta“).

 2. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora a partnera súťaže, a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec a manžel. Osoby nespĺňajúce podmienky súťaže alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ takáto osoba splní niektoré podmienky na získanie výhry napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade zostáva organizátorovi, ktorý je oprávnený poskytnúť ju ďalšiemu výhercovi. Účastník bude vylúčený zo súťaže v prípade, že organizátor výhier zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo iného nekalého konania zo strany príslušného účastníka vrátane za asistencie tretej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi získať výhru. Zo súťaže sú taktiež vylúčené všetky osoby, ktoré svoj výsledok v súťaži dosiahli v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napr. neoprávneným zásahom do mechanizmu súťaže.

II. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha od 3. júna 2019 06:00:00 hod. do 30. júna 2019 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „obdobie konania súťaže“ alebo „trvanie súťaže“) v predajniach potravín a spotrebného tovaru Lidl na území Slovenskej republiky (ďalej len „predajne Lidl“) (https://www.lidl.sk/sk/Vyhladavanie_predajne.htm).

Súťaž prebieha na súťažných webových stránkach http://www.lidl.sk/visa a na ich mobilných verziách (ďalej len „súťažné webové stránky“). Súťažné webové stránky sú tiež základným nástrojom komunikácie organizátora s účastníkmi súťaže.

III. Mechanizmus súťaže:

 1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že v období konania súťaže použije svoju kartu Visa či Visa Electron v predajniach Lidl na území Slovenskej republiky na platby v akejkoľvek hodnote, registruje svoju transakciu na súťažných webových stránkach a vyplní v registračnom formulári povinné polia, ktorými sú platná emailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo, zadá 14- miestny unikátny kód z účtenky, zaškrtne políčko so súhlasom s pravidlami tejto súťaže a so spracovaním osobných údajov (ďalej len „registrácia“). Súťažiaci si uschová účtenku, ktorú je nutné predložiť na overenie nároku na získanie výhry.


14-miestny unikátny kód (ďalej len „unikátny kód“) sa nachádza na spodnom okraji účtenky. Tento pozostáva zo štvorčíslia (xxxx) nasledovaného skupinou desiatich číslic (xxxxxx/xx/xx).

 1. Do žrebovania budú zaradené transakcie uskutočnené v predajniach Lidl na území Slovenskej republiky od 03. júna do 30. júna 2019, t.j. v období konania súťaže. Tieto uskutočnené transakcie musia byť zaregistrované na www.lidl.sk/visa najneskôr do 30. júna 2019 23:59:59 hod. vrátane. Platby zaregistrované po 30. júni 2019, aj v prípade, že boli uskutočnené pred týmto dňom, nebudú zaradené do súťaže. Registráciu môže vykonávať vždy len majiteľ karty, pričom je povinný na všetky svoje registrácie využiť vždy zhodnú e-mailovú adresu a telefónne číslo. Okamihom doručenia riadne a pravdivo vyplneného formulára organizátorovi súťaže je súťažiaci zaradený do súťaže.

 2. Na súťaži sa možno zúčastniť výhradne uskutočnením elektronických transakcií v predajniach Lidl realizovaných na území Slovenskej republiky. Zo súťaže sú vylúčené karty vydané pre právnické osoby a podnikateľov – fyzické osoby.

 3. Súťažiaci je v období trvania súťaže oprávnený registrovať viacero transakcií spĺňajúcich podmienky týchto pravidiel, a tým zvýšiť svoju šancu na výhru. Súťažiaci bude zaradený do databázy na žrebovanie jedenkrát za každú registráciu, pričom súťažiaci je identifikovaný menom, priezviskom, telefónnym číslom, e-mailom a unikátnym kódom uvedeným na účtenke. Počet registrácií nie je obmedzený. Výhercom hlavnej výhry automobilu Kia Niro Hybrid sa každý súťažiaci môže stať v priebehu celej súťaže iba raz, výhercom sekundárnych výhier sa môže stať tiež iba raz.

 4. Jedna transakcia kartou nesmie byť „účelovo rozdelená“. Účastník akcie nie je oprávnený žiadať v ktorejkoľvek predajni Lidl o rozpísanie jednej transakcie na viacero transakcií ani registrovať jednu transakciu na súťažných webových stránkach viackrát.

 5. Organizátor ani partner nenesú zodpovednosť za technické problémy, ku ktorým by mohlo dôjsť pri doručovaní internetových správ a pri registrácii účastníkov, ako ani za prípadné problémy súvisiace s funkčnosťou internetovej siete.

IV. Výhry, žrebovanie výhier a ich odovzdanie:

Do súťaže sú zaradené nasledujúce výhry:

Hlavné výhry – štyri krát (4x) automobil) Kia Niro Hybrid

Sekundárne výhry – štyristo krát (400×) nákupné poukážky v hodnote 300 Euro (t. j. 60 nákupných poukážok v nominálnej hodnote 5 Eur) na nákup v predajniach Lidl. Nákupné poukážky je možné uplatniť v predajniach Lidl na území Slovenskej republiky najneskôr do 31. 12. 2019.

Organizátor vyžrebuje  každý týždeň trvania súťaže zo všetkých platných registrácií k danému dňu jedného (1) výhercu, ktorý získa 1x hlavnú výhru (automobil Kia Niro Hybrid), a sto (100) výhercov sekundárnych výhier (každý výherca získa nákupné poukážky v hodnote 300 Eur), celkovo teda za celé obdobie trvania súťaže bude vyžrebovaných 404 výhercov. Žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti, v prítomnosti notára a za zachovania princípu náhodného výberu. Registrácia, ktorá získala výhru, je z ďalších žrebovaní výhier vyradená.

Žrebovanie výhier sa uskutoční v nasledovných termínoch:  

Za obdobie súťaže od 03. do 09. júna 2019, bude žrebovanie dňa 11. júna 2019,
Za obdobie súťaže od 10. do 16. júna 2019, bude žrebovanie dňa 18. júna 2019,
Za obdobie súťaže od 17. do 23. júna 2019, bude žrebovanie dňa 25. júna 2019,
Za obdobie súťaže od 24. do 30. júna 2019, bude žrebovanie dňa 2. júla 2019.

Výherca bude informovaný o výhre telefonicky prostredníctvom organizátora v týždni po žrebovaní.
K oznámeniu o výhre bude použité telefónne číslo, ktoré výherca zadal pri registrácii do súťaže. Telefónne číslo bude použité výhradne k informovaniu o výhre a k získaniu korešpondenčnej adresy za účelom doručenia výhry. Pokiaľ sa organizátorovi nepodarí s výhercom spojiť v priebehu 5 kalendárnych dní odo dňa žrebovania, výherca stráca nárok na výhru.

Za správnosť kontaktných údajov, na základe ktorých bude výherca informovaný o výhre, organizátor nezodpovedá.

Organizátor telefonicky overí u výhercu výherný unikátny 14-miestny kód, ktorý zadal pri registrácii, a dohodne podrobnosti o spôsobe odovzdania výhry. Každého výhercu bude organizátor informovať, aby predložil kópiu dokladu (bločku – naskenovaného, nafoteného pre zaslanie e-mailom, prípadne kópie pre zaslanie poštou) preukazujúceho riadne a úplné uskutočnenie nákupu v predajni Lidl, prostredníctvom ktorého sa registroval do súťaže, a to na adresu uvedenú organizátorom súťaže v rámci komunikácie s výhercom.

Odovzdanie výhier sa uskutoční najneskôr do 30 dní od overenia a zistenia údajov organizátorom v zmysle predchádzajúcej vety.

Mená a prvé písmeno priezvisk a miesta pobytu výhercov súťaže budú po overení správnosti ich registrácií uverejňované na súťažných webových stránkach http://www.lidl.sk/visa v záložke „Výhercovia“.

Výhry sa budú výhercom zasielať prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na adresu, ktorú oznámia organizátorovi po oznámení o výhre.. Pri odovzdaní hlavnej výhry aj sekundárnych výhier sú výhercovia povinní podpísať odovzdávací protokol pripravený organizátorom súťaže. Organizátor ani partner nezodpovedajú za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry, či jej nedoručenie v lehote stanovenej v týchto pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane poštového dopravcu – kuriéra alebo na strane súťažiaceho (nedoručenie kópie/scanu dokladu preukazujúceho riadne a úplné uskutočnenie nákupu v predajni Lidl, prostredníctvom ktorého sa registroval do súťaže v zmysle vyššie uvedeného).

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o daní z príjmov“) podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná.

V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu bude výherca – fyzická osoba povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne postenie.

Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru.

O výške výhry bude organizátor výhercu informovať v zmysle platného zákona, a to upozornením pri oznámení o výhre výhercom a taktiež informáciou zverejnenou na súťažných webových stránkach. Informácia k zdaneniu výhry a výpočtu odvodov je len orientačná. Pre konkrétne povinnosti pri podávaní daňového priznania ako aj pri výpočte daňovej a odvodovej povinnosti je potrebné kontaktovať svojho daňového poradcu.

Pre vylúčenie pochybností platí, že organizátor ani partner súťaže nezodpovedá za nesplnenie si daňových a odvodových povinností výhercom súťaže v zmysle zákona o daní z príjmov a právnych predpisov o sociálnom zabezpečení.

Organizátor ani partner nezodpovedá za vlastnosti výhier. Organizátor ani partner nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi.

Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch. Výherca nie je povinný výhru prijať.

Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.

Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.

V. Spracovanie osobných údajov:

Podmienky ochrany osobných údajov sú súčasťou samostatného dokumentu Informácie o ochrane osobných údajov, ktorý je súčasťou pravidiel súťaže.

VI. Spoločné ustanovenia:

 1. Súťaž sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 2. Výhercovia výhier môžu byť organizátorom, a partnerom súťaže požiadaní o bezodplatný písomný súhlas na použitie ich mena, priezviska a podobizne na reklamné a propagačné účely, najmä na uverejnenie mena, priezviska, obrazových, zvukových či obrazovo-zvukových záznamov výhercov, ktoré zaznamenávajú okamih prevzatia výhry a/alebo jeho inú účasť na marketingových akciách a/alebo na verejných prezentáciách týkajúcich sa tejto súťaže, a to v médiách, na internete a/alebo v akýchkoľvek propagačných materiáloch, na obdobie 2 rokov od skončenia tejto súťaže.

 3. Prípadné otázky, pripomienky a pod. je možné riešiť telefonicky na infolinke organizátora č. 0800 005 095.

 4. Do súťaže budú zaradení súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky súťaže. Organizátor súťaže má právo na výsledné posúdenie splnenia stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi.

 5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s jej pravidlami nebudú do súťaže zaradené. V prípade, keď sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru, a ak takáto osoba už výhru prevzala, zaväzuje sa bezodkladne ju nepoškodenú vrátiť organizátorovi na základe písomnej výzvy organizátora.

 6. Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s hrou sa bude posudzovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ak v dôsledku zavineného konania účastníka súťaže vznikne organizátorovi, partnerovi alebo účastníkom, prípadne tretím osobám akákoľvek ujma, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.

 7. Organizátor hry nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi alebo neúplnými údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím výhry z dôvodov na strane účastníka. Organizátor ani Partner súťaže nezodpovedá za funkčnosť služieb mobilných operátorov, internetových služieb a obdobných zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré  priamo neposkytuje.

 8. Organizátor súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou a s predchádzajúcim súhlasom partnera vylúčiť súťažiaceho, a to v prípade, keď bude mať podozrenie, že súťažiaci dosiahol výsledok v súťaži podvodným konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi alebo má špekulatívny charakter a ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky tejto súťaže. Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolať sa. V prípade, ak nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení / nesplnení organizátor súťaže.

 9. Organizátor ani partner súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou na súťaži či v súvislosti s používaním výhier. Organizátor, ani partner súťaže nezodpovedajú za stratu, nedoručenie, omeškanie alebo poškodenie výhry zaslanej prostredníctvom pošty či iným spôsobom. Účasť na súťaži ani výhry nemožno súdne vymáhať, ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

 10. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže, ktoré boli uverejnené na súťažných webových stránkach, a zaväzuje sa plne ich dodržiavať. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a bez akejkoľvek náhrady, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na  http://www.lidl.sk/visa.

Táto súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bratislave dňa 30.5.2019
Lidl Slovenská republika, v.o.s.