Pravidlá Súťaže
„Plaťte kartou Visa a vyhrajte 300 € na nákupy v Lidli“

1. 7. 2022 – 31. 7. 2022


Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Plaťte kartou Visa a vyhrajte 300 € na nákupy v Lidli“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom.

Organizátorom súťaže je spoločnosť: 

Lidl Slovenská republika, v.o.s., IČO 35 793 783, so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1160/B, Slovenská republika, konajúca spoločníkom, spoločnosťou Lidl Holding Slovenská republika, s. r. o., IČO: 35 790 563, so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 81548/B (ďalej len „organizátor“).

Partnerom súťaže je spoločnosť Visa Europe Limited. Visa Europe Limited je spoločnosť založená v štáte Delaware (Spojené štáty americké), konajúca prostredníctvom svojej pobočky v Londýne (číslo pobočky BR007632) s adresou 1 Sheldon Square, London W2 6TT (ďalej len „partner“).

Technickú podporu zabezpečuje spoločnosť Wiktor Leo Burnett, s.r.o, Leškova 5, 811 04 Bratislava.

I. Účastník súťaže:

 1. Účastníkom súťaže sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“), ktorá je majiteľom platobnej karty Visa alebo Visa Electron pre fyzickú osobu - nepodnikateľa, vystavenej na území Slovenskej republiky (tieto platobné karty ďalej označované tiež ako „karta“).

 2. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora a partnera súťaže, a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec a manžel. Osoby nespĺňajúce podmienky súťaže alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ takáto osoba splní niektoré podmienky na získanie výhry napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade zostáva organizátorovi, ktorý je oprávnený poskytnúť ju ďalšiemu výhercovi. Účastník bude vylúčený zo súťaže v prípade, že organizátor výhier zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo iného nekalého konania zo strany príslušného účastníka vrátane za asistencie tretej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi získať výhru. Zo súťaže sú taktiež vylúčené všetky osoby, ktoré svoj výsledok v súťaži dosiahli v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napr. neoprávneným zásahom do mechanizmu súťaže.


 
II. Termín a miesto konania súťaže:

 1. Súťaž prebieha od 01. júla 2022 06:00:00 hod. do 31. júla 2022 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „obdobie konania súťaže“ alebo „trvanie súťaže“) v predajniach potravín a spotrebného tovaru Lidl na území Slovenskej republiky (ďalej len „predajne Lidl“) (https://www.lidl.sk/sk/Vyhladavanie_predajne.htm) a je rozdelená na štyri (4) súťažné kolá uvedených v článku IV. týchto pravidiel (ďalej len „súťažné kolo“)

Súťaž prebieha na súťažných webových stránkach www.lidl.sk/visa a na ich mobilných verziách (ďalej len „súťažné webové stránky“). Súťažné webové stránky sú tiež základným nástrojom komunikácie organizátora s účastníkmi súťaže.

III. Mechanizmus súťaže: 

 1. Účasť v súťaži je podmienená nákupom tovaru v predajniach Lidl na území Slovenskej republiky. Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že v období konania súťaže použije svoju kartu Visa či Visa Electron v predajniach Lidl na území Slovenskej republiky na platby v akejkoľvek hodnote, registruje svoju transakciu na súťažných webových stránkach a vyplní v registračnom formulári povinné polia, ktorými sú platná emailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo, zadá 14- miestny unikátny kód z účtenky, zaškrtne políčko so súhlasom s pravidlami tejto súťaže a so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „registrácia“). Súťažiaci si uschová účtenku, ktorú je nutné predložiť na overenie nároku na získanie výhry.

  14-miestny unikátny kód (ďalej len „unikátny kód“) sa nachádza na spodnom okraji účtenky. Tento pozostáva zo štvorčíslia (xxxx) nasledovaného skupinou desiatich číslic (xxxxxx/xx/xx).
 2. Do žrebovania budú zaradené transakcie uskutočnené v predajniach Lidl na území Slovenskej republiky od 01. júla do 31. júla 2022, t. j. v období konania súťaže. Tieto uskutočnené transakcie musia byť zaregistrované na www.lidl.sk/visa najneskôr do 31. júla 2022 23:59:59 hod. vrátane. Platby zaregistrované po 31. júli 2022, aj v prípade, že boli uskutočnené pred týmto dňom, nebudú zaradené do súťaže. Registráciu môže vykonávať vždy len majiteľ karty, pričom je povinný na všetky svoje registrácie využiť vždy zhodnú e-mailovú adresu a telefónne číslo. Okamihom doručenia riadne a pravdivo vyplneného formulára organizátorovi súťaže je súťažiaci zaradený do súťaže.
  Na súťaži sa možno zúčastniť výhradne uskutočnením elektronických transakcií v predajniach Lidl realizovaných na území Slovenskej republiky. Zo súťaže sú vylúčené karty vydané pre právnické osoby a podnikateľov – fyzické osoby.

 1. Súťažiaci je v období trvania súťaže oprávnený registrovať viacero transakcií spĺňajúcich podmienky týchto pravidiel, a tým zvýšiť svoju šancu na výhru. Súťažiaci bude zaradený do databázy na žrebovanie jedenkrát za každú registráciu, pričom súťažiaci je identifikovaný menom, priezviskom, telefónnym číslom, e-mailom a unikátnym kódom uvedeným na účtenke. Počet registrácií nie je obmedzený. Výhercom výhry - darčekovej karty na nákupy v Lidli v celkovej hodnote 300 € sa každý súťažiaci môže stať v priebehu celej súťaže iba raz.

 2. Jedna transakcia kartou nesmie byť „účelovo rozdelená“. Účastník akcie nie je oprávnený žiadať v ktorejkoľvek predajni Lidl o rozpísanie jednej transakcie na viacero transakcií ani registrovať jednu transakciu na súťažných webových stránkach viackrát. 

 3. Organizátor ani partner nenesú zodpovednosť za technické problémy, ku ktorým by mohlo dôjsť pri doručovaní internetových správ a pri registrácii účastníkov, ako ani za prípadné problémy súvisiace s funkčnosťou internetovej siete. 

IV. Výhry, žrebovanie výhier a ich odovzdanie:

Do súťaže sú zaradené nasledujúce výhry:

300x (tristo krát) darčeková nákupná karta v hodnote 300 € (ďalej ako „výhra / darčeková nákupná karta“)) na nákup tovaru v predajniach Lidl. 

Darčekové nákupné karty je možné uplatniť v predajniach Lidl na území Slovenskej republiky. Platnosť darčekovej nákupnej karty končí uplynutím 1 roka počítaného od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli darčekové nákupné karty aktivované. Jednotlivé darčekové nákupné karty budú aktivované najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia výhry výhercovi. 

Žrebovanie výhercov bude prebiehať tak, že Organizátor po uplynutí každého súťažného kola, v termínoch uvedených nižšie, vyžrebuje zo všetkých platných registrácií súťažiacich vykonaných počas daného súťažného kola, za ktoré sa výhercovia žrebujú, 70 (sedemdesiatich) výhercov, okrem prvého žrebovania, kedy bude vyžrebovaných 90 (deväťdesiat) výhercov, t. j. celkovo za celé obdobie trvania súťaže bude vyžrebovaných 300 (tristo) výhercov. Žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti, v prítomnosti notára a za zachovania princípu náhodného výberu. Registrácia, ktorá získala výhru, je z ďalších žrebovaní výhier vyradená. 

Jednotlivé súťažné kolá budú prebiehať a žrebovanie výhier sa uskutoční v nasledovných termínoch: 

 1. kolo súťaže od 01. júla do 10. júla 2022,
  žrebovanie do 13. júla 2022,

 2. kolo súťaže od 11. júla do 17. júla 2022,
  žrebovanie do 20. júla 2022,

 3. kolo súťaže od 18. júla do 24. júla 2022,
  žrebovanie do 27. júla 2022,

 4. kolo súťaže od 25. júla do 31. júla 2022,
  žrebovanie do 3. augusta 2022.

Výherca bude informovaný o výhre telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom organizátora v kalendárnom týždni po žrebovaní. K oznámeniu o výhre bude použité telefónne číslo alebo e-mailová adresa, ktoré výherca zadal pri registrácii do súťaže. Telefónne číslo alebo e-mailová adresa budú použité výhradne k informovaniu o výhre a k získaniu korešpondenčnej adresy za účelom doručenia výhry. Pokiaľ sa organizátorovi nepodarí s výhercom spojiť v priebehu 5 (piatich) kalendárnych dní odo dňa žrebovania, výherca stráca nárok na výhru a výhra bude postúpená náhradníkovi, ktorý bude vyžrebovaný a splní podmienky súťaže.

Za správnosť kontaktných údajov, na základe ktorých bude výherca informovaný o výhre, organizátor nezodpovedá.

Organizátor telefonicky overí u výhercu výherný unikátny 14-miestny kód, ktorý zadal pri registrácii, a dohodne podrobnosti o spôsobe odovzdania výhry. Každého výhercu bude organizátor žiadať, aby predložil kópiu dokladu (bločku – naskenovaného, nafoteného pre zaslanie e-mailom, prípadne kópie pre zaslanie poštou) preukazujúceho riadne a úplné uskutočnenie nákupu v predajni Lidl, prostredníctvom ktorého sa registroval do súťaže, a to na adresu uvedenú organizátorom súťaže v rámci komunikácie s výhercom. 

Odovzdanie výhier sa uskutoční najneskôr do 30 (tridsať) dní od overenia a zistenia údajov organizátorom v zmysle predchádzajúcej vety.

Mená a prvé písmeno priezvisk a miesta pobytu výhercov súťaže budú po overení správnosti ich registrácií uverejňované na súťažných webových stránkach www.lidl.sk/visa v záložke „Výhercovia“. 

Výhry sa budú výhercom zasielať prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na adresu, ktorú oznámia organizátorovi po oznámení o výhre. Pri odovzdaní výhry sú výhercovia povinní podpísať odovzdávací protokol pripravený organizátorom súťaže. Organizátor ani partner nezodpovedajú za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol organizátor upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry, či jej nedoručenie v lehote stanovenej v týchto pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane poštového dopravcu – kuriéra alebo na strane súťažiaceho (napr. nedoručenie kópie/scanu dokladu preukazujúceho riadne a úplné uskutočnenie nákupu v predajni Lidl, prostredníctvom ktorého sa registroval do súťaže v zmysle vyššie uvedeného).

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o daní z príjmov“) podliehajúci zdaneniu a príslušným odvodom.

V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené prijaté výhry z reklamnej súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za výhru, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu.

O výške výhry bude organizátor výhercu informovať v zmysle platného zákona, a to upozornením pri oznámení o výhre výhercom a taktiež informáciou zverejnenou na súťažných webových stránkach. Informácia k zdaneniu výhry a výpočtu odvodov je len orientačná. Pre konkrétne povinnosti pri podávaní daňového priznania ako aj pri výpočte daňovej a odvodovej povinnosti je potrebné kontaktovať svojho daňového poradcu.

Pre vylúčenie pochybností platí, že organizátor ani partner súťaže nezodpovedá za nesplnenie si daňových a odvodových povinností výhercom súťaže v zmysle platných právnych predpisov.

Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi.

Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch. Výherca nie je povinný výhru prijať.

Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak. 

Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.

V. Spracúvanie osobných údajov:

Podmienky ochrany osobných údajov sú súčasťou samostatného dokumentu Informácie o ochrane osobných údajov, ktorý je súčasťou pravidiel súťaže.

VI. Spoločné ustanovenia:

 1. Súťaž sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 2. Výhercovia výhier môžu byť organizátorom, a partnerom súťaže požiadaní o bezodplatný písomný súhlas na použitie ich mena, priezviska a podobizne na reklamné a propagačné účely, najmä na uverejnenie mena, priezviska, obrazových, zvukových či obrazovo-zvukových záznamov výhercov, ktoré zaznamenávajú okamih prevzatia výhry a/alebo jeho inú účasť na marketingových akciách a/alebo na verejných prezentáciách týkajúcich sa tejto súťaže, a to v médiách, na internete a/alebo v akýchkoľvek propagačných materiáloch, na obdobie 2 rokov od skončenia tejto súťaže.

 3. Prípadné otázky, pripomienky a pod. je možné riešiť telefonicky na infolinke organizátora č. 0800 005 095. 

 4. Do súťaže budú zaradení súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky súťaže. Organizátor súťaže má právo na výsledné posúdenie splnenia stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi.

 5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s jej pravidlami nebudú do súťaže zaradené. V prípade, keď sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru, a ak takáto osoba už výhru prevzala, zaväzuje sa bezodkladne ju nepoškodenú vrátiť organizátorovi na základe písomnej výzvy organizátora. 

 6. Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s hrou sa bude posudzovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Ak v dôsledku zavineného konania účastníka súťaže vznikne organizátorovi, partnerovi alebo účastníkom, prípadne tretím osobám akákoľvek ujma, je účastník, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.

 7. Organizátor hry nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi alebo neúplnými údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím výhry z dôvodov na strane účastníka. Organizátor ani Partner súťaže nezodpovedá za funkčnosť služieb mobilných operátorov, internetových služieb a obdobných zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré priamo neposkytuje. 

 8. Organizátor súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou a s predchádzajúcim súhlasom partnera vylúčiť súťažiaceho, a to v prípade, keď bude mať podozrenie, že súťažiaci dosiahol výsledok v súťaži podvodným konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi alebo má špekulatívny charakter a ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky tejto súťaže. Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolať sa. V prípade, ak nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení / nesplnení organizátor súťaže.

 9. Organizátor ani partner súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou na súťaži či v súvislosti s používaním výhier. Organizátor, ani partner súťaže nezodpovedajú za stratu, nedoručenie, omeškanie alebo poškodenie výhry zaslanej prostredníctvom pošty či iným spôsobom. Účasť na súťaži ani výhry nemožno súdne vymáhať, ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. 

 10. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže, ktoré boli uverejnené na súťažných webových stránkach, a zaväzuje sa plne ich dodržiavať. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a bez akejkoľvek náhrady, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na www.lidl.sk/visa, www.visa.sk/lidl

 11. Táto súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave dňa 30. 05. 2022


Informácie o ochrane osobných údajov

Pravidlá hry  „Plaťte kartou Visa a vyhrajte 300 € na nákupy v Lidli“


Právne informácie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO:
 35 793783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka 1160/B
 (ďalej „Usporiadateľ“), sa pri spracúvaní osobných údajov účastníka hry riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Usporiadateľ zhromažďuje, spracúva a využíva nasledovné osobné údaje účastníkov súťaže, a to za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže:

Osobné údaje účastníkov súťaže budú vymazané bezodkladne najneskôr po ukončení súťaže a odovzdaní výhry. Účastník môže, kedykoľvek počas súťaže požiadať Usporiadateľa, aby prestal spracúvať jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné na realizáciu tejto súťaže. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť v hre však bude v tomto prípade vylúčená, nakoľko bez týchto osobných údajov Usporiadateľ nebude schopný súťaž vo vzťahu k účastníkovi realizovať. Ak účastník udelil podľa platných ustanovení Nariadenia GDPR Usporiadateľovi aj súhlas so spracúvaním osobných údajov (napr. na zdokumentovanie odovzdania výhry), ktoré nie sú potrebné na plnenie tejto súťaže, tak má právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané bez negatívneho dôsledku na účasť účastníka v súťaži. Poskytnutie údajov je dobrovoľné. 

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre realizáciu súťaže (napríklad kuriérska spoločnosť). Vaše osobné údaje v neposkytujeme do tretích krajín mimo EÚ.  Tieto spoločnosti si vyberáme s najväčšou starostlivosťou a ak existuje taká zákonná požiadavka, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 Nariadenia GDPR.

Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na e-mailovú adresu: sutaz@lidl.sk alebo písomne poštou na adresu Usporiadateľa.

V ostatných bližšie nešpecifikovaných prípadoch platia všeobecné podmienky spracúvania osobných údajov Usporiadateľa, ktoré sú zverejnené tu.: 

Osobitné ustanovenia Cookies

Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej lokality, prostredníctvom ktorej sa uskutočňuje súťaž, sa vo Vašom zariadení ukladajú malé dátové súbory, tzv. cookie.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Webstránky, prostredníctvom ktorých sa uskutočňuje súťaž, používajú súbory cookies pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a prípadne na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na Vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok.

Zoznam cookies

Typ

Názov

Účel

Expirácia

nevyhnutné

PHPSESSID

Obsahuje identifikátor aktuálnej Session

Návšteva (session)


Vaše práva ako dotknutej osoby a možnosti kontaktovania zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR

Podľa článku 15 ods. 1 GDPR máte právo na požiadanie bezodplatne dostať informáciu o osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené o Vašej osobe a účeloch, na ktoré sa tieto osobné údaje spracúvajú.

Právo na opravu podľa článku 16 GDPR 

Máte právo požadovať od nás bezodkladnú opravu Vašich nesprávnych osobných údajov. Pri zohľadnení účelov spracúvania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na odvolanie súhlasu 

Ak spracovanie údajov spočíva na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia, môžete súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti doterajšieho spracúvania.

Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR 

Máte právo požadovať od nás, aby osobné údaje týkajúce sa vás boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden zo zákonných dôvodov, predovšetkým ak osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, ak odvoláte Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase) a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracúvanie, vznesiete námietku a neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie, osobné údaje neboli zákonne spracované, alebo vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti. Pokiaľ sme osobné údaje uverejnili a sme povinní vymazať ich, vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov implementácie primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujete vymazanie všetkých linkov k týmto osobným údajom alebo kópiám, resp. k replikám týchto osobných údajov. 

Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR 

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracúvania, ak bude splnený jeden zo zákonných dôvodov, predovšetkým ak správnosť osobných údajov bude Vami spochybnená, spracúvanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie používania osobných údajov, prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracúvania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ ešte nie je zrejmé, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad záujmami dotknutej osoby. 

Právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR 

Máte právo osobné údaje týkajúce sa vás dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany. Pri uplatňovaní Vášho práva na prenos údajov máte právo požiadať o to, aby osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné. 

Právo na námietku podľa článku 21 GDPR 

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR môže byť proti spracúvaniu údajov vznesená námietka z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na Vašej strane.

Právo na sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov

Okrem toho máte kedykoľvek právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov. Môžete sa obrátiť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov tej krajiny, v ktorej máte svoje bydlisko alebo v ktorej má prevádzkovateľ svoje sídlo. 

Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov 

Tieto Ustanovenia o ochrane osobných údajov platia na spracúvanie údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava. Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Lidl Slovenská republika, v.o.s. je dostupná na vyššie uvedenej adrese, resp. na ochranaosobnychudajov@lidl.sk